Krovinių ženklinimas, transportinių paketų sudarymas

Prieš išsiųsdamas krovinius siuntėjas privalo atlikti transportini jų ženkli­nimą. Ženklinami kroviniai arba paketai, tikslas — simboliais nurodyti, kaip reikia elgtis su kroviniu jį pakraunant į transporto priemonę, taip pat gabe­nant. Transportinis ženklinimas susideda iš:

 • manipuliacinių ženklų;
 • pavojingų krovinių žymėjimo;
 • pagrindinių užrašų.

Manipuliaciniai ženklai — tai įvairūs simboliai, nurodantys, kaip elgtis su kroviniu kelyje.

Pavojingų krovinių žymėjimo ženklai nurodo, kad krovinys yra pavojingas aptarnaujančiam personalui ir transporto priemonėms. Tokiems kroviniams gabenti reikia specialių transporto priemonių (Pavojingi kroviniai). Simbo­liai ir jų veikimo sritis yra nustatomi įstatymiškai. Pavojingų krovinių ženklai paprastai būna nudažyti ryškiomis akis krentančiomis spalvomis — raudona, oranžine, geltona.

 • atpažinimo ženklų (firminių ženklų), kurie rodo krovinio priklauso­ mybę;
 • gavėjo rekvizitų ir paskyrimo vietos;
 • papildomų užrašų — išsiuntėjas, išsiuntimo vieta, perkrovos uostas ir pan.;
 • informacinių užrašų — :uto, neto, ilgis, plotis, aukštis, skersmuo, tūris.

kroviniu-zenklinimas-perkraustymo-paslaugos-vilniuje

Ženklinimas (šablonai, išdeginimai, štampavimai, užklijos) privalo būti ilgalaikis. Jų dydis priklauso nuo krovinio matmenų. Paprastai ženklinama ant krovinių paviršiaus.

Transportinis ženklinimas privalus kiekvienam krovinio vienetui. Jeigu kro­viniai yra gabenami universaliais konteineriais, pagrindinių užrašų ir mani­puliacinių ženklų daryti nereikia. Nesant galimybių paženklinti krovinio vie­neto paviršiaus, ženklinama ant medinių lentelių arba lakštinio metalo, kurie tvirtinami prie krovinių.

Ženklinimo tvarka, tekstas, lentelių forma, atlikimo būdai yra nurodomi valstybiniuose standartuose.

Krovinių transportinių paketų sudarymas

Racionalizuojant krovos ir sandėliavimo darbus, išskirtinė reikšmė tenka vienetiniams kroviniams (jskaitant skysčius ir birias medžiagas), kurie sudaro apie 35 proc. bendros krovinių transportavimo apimties. Vienetiniai krovi­niai yra charakterizuojami:

 • pagal rūšj, apimtis, masę ir ,)akavimą jie labiausiai skiriasi iš kitų trans­ portuojamų krovinių;
 • jų krovimo ir iškrovimo bei sandėliavimo darbams naudojami kitokie keliamieji transportavimo jrenginiai;
 • transportuojant jvairiomis transporto priemonėmis būtina juos apsau­ goti;
 • keliami atitinkami racionalaus sandėliavimo reikalavimai.

Krovinių transportiniai paketai yra sudaromi iš mažesnių krovinių viene­tų, juos sudedant j didesnius ir sutvirtinant jvairiomis medžiagomis. Trans­portiniai paketai suteikia galimybę:

 • pagreitinti krovimo ir iškrovimo darbus;
 • minimizuoti jpakavimo medžiagų sunaudojimą;
 • racionaliau išnaudoti kehamųjų transportavimo jrengimų darbą;
 • sumažinti krovinių pažeidimus krovimo ir transportavimo metu;
 • racionalizuoti sandėliavimo technologiją.

Krovinių vienetams formuoti naudojami padėklai, transportinės talpos ir pagalbinės medžiagos. Tačiau krovinių vienetai gali būti suformuojami ir ne­naudojant padėklų